Borås 400 år med hjälp av kartor

Under jubileumsåret vill Borås stad och Geodataavdelningen vid Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmärksamma Borås och den utveckling som skett från 1600-talet fram till idag. Detta med hjälp av kartor och utbyggnader i geografisk utsträckning där de georefererat (koordinat anpassat) äldre kartor från 1622 och framåt. Detta ger en bild av var olika historiska verksamheter har varit belägna.

 

Vidare presenteras stadens tillväxt ytmässigt i olika intervaller. Dessa tar sin början från 1600-talet och fortsätter med hundraårs intervaller. Efter 1950 ligger intervallerna på 10 års-nivåer. 


Underlagen och kartorna som utgjort grunden för denna redovisning har hämtats från olika arkiv och många plankartor. Inom vissa områden har det varit svårt att bestämma utbyggnaden i exakt årtal då man ofta bestämde att planlägga områden med hjälp av spridd byggnation. 

 

Vi vill varmt rekommendera att använda Boråskartan på boras.se där det finns möjlighet att se när byggnadsåret för respektive hus kan utläsas. I nuläget går det dock bara att se enklare tillfälliga kartor eftersom Geodataavdelningen arbetar med att ta fram en helt ny förbättrad tjänst för tillgängliggörandet av publika kartor via stadens webbplats.